Poradnik dla aptek

Kasy rejestrujące od 1 października 2013 roku

Z dniem 1 października 2013 roku weszły w życie przepisy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14.03.2013 r. w sprawie kas rejestrujących, które wprowadziły szereg zasad prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Najważniejsze z nich określają obowiązek:

1)      prowadzenia ewidencji każdej sprzedaży, w tym sprzedaży zwolnionej, wyłącznie przy użyciu kas rejestrujących

2)      ewidencjonowania całości lub części należności (zapłaty) w momencie ich otrzymania

3)      ujmowania w odrębnej ewidencji zwrotów i uznanych reklamacji, skutkujących zwrotem całości lub części należności (zapłaty)

 

Zgodnie z paragrafem 3 ust 4 ewidencja ta zawiera:

-        datę sprzedaży;

-         nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy;

-        termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi;

-        wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru lub usługi będących przedmiotem reklamacji oraz wartość podatku należnego - w przypadku zwrotu całości należności z tytułu sprzedaży;

-        zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wartość podatku należnego - w przypadku zwrotu części należności z tytułu sprzedaży;

-        dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży;

-        protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę.

 

4)      ujmowania w odrębnej ewidencji korekt wynikających z oczywistych błędów i pomyłek.

 

Zgodnie z paragrafem 3 ust 5 ewidencja ta zawiera:

-        błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży (wartość sprzedaży brutto i wartość podatku należnego);

-        krótkiego opisu przyczyny i okoliczności popełnienia pomyłki oraz dołączenie oryginału paragonu fiskalnego dokumentującego sprzedaż, przy której nastąpiła oczywista pomyłka.

Paragraf 8 ust 1 określa elementy, jakie musi zawierać paragon fiskalny. Jedną z istotnych zmian jest wymóg określenia nazwy towaru lub usługi pozwalającej na jednoznaczną ich identyfikację. Przepis ten jest niejednoznaczny i budził wątpliwości interpretacyjne po opublikowania w/w rozporządzenia, zwłaszcza w zakresie spełnienia możliwości technicznych używanych urządzeń fiskalnych. Wątpliwości te rozwiał Minister finansów wyjaśnieniu z dnia 9 sierpnia 2013 roku. W podsumowaniu wyjaśnień czytamy, że: „Podatnicy nie są zatem obowiązani, w związku z doprecyzowaniem ww. przepisów w zakresie nazwy towaru lub usługi, wymieniać „stare” kasy na nowe, czy też zaopatrywać się w dodatkowe urządzenia służące do jednoznacznej identyfikacji towarów lub usług, gdyż brak odpowiednich możliwości technicznych w „starych” kasach nie powoduje, że nie mogą być one stosowane dla rozliczeń podatkowych. Jeśli natomiast podatnik uznałby, że jakaś dodatkowa funkcja oferowana w nowych kasach byłaby atrakcyjna dla niego biznesowo – wówczas podatnik może wymienić „starą” kasę na tę nową – jest to jednak decyzja podatnika”.

Zgodnie z paragrafem 33 rozporządzenia obowiązkowego przeglądu technicznego kasy dokonuje się nie rzadziej niż co 2 lata (do 31 marca 2013 roku przepis stanowił, że co 24 miesiące). Zmiana wydaje się kosmetyczna, ale umożliwia podatnikom dokonywanie przeglądów w terminach wcześniejszych.

W przepisach przejściowych i końcowych istotne zapisy określone zostały w paragrafie  35. Zgodnie z uregulowaniami podatnicy użytkujący kasy, które zostały nabyte w okresie ważności:

1) decyzji ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania,

2) potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy, wydanego po dniu 1 września 2011 r. (chodzi o potwierdzenia Prezesa Głównego Urzędu Miar, że kasy te zapewniają prawidłowe ewidencjonowanie podstawowych danych dotyczących zawieranych transakcji, w tym wysokości obrotu i kwot podatku należnego oraz przechowywanie danych i zapewnienie bezpiecznego ich przekazu na zewnętrzne nośniki danych)

- mogą je nadal stosować do prowadzenia ewidencji po upływie tego okresu, pod warunkiem że kasy te zapewniają prawidłowość rozliczeń podatnika.

Paragraf 36 nawiązuje do zapisów paragrafu 35 i zgodnie z nim podatnicy użytkujący kasy rejestrujące spełniające kryteria określone w paragrafie 36, nieposiadające możliwości technicznych spełnienia wymagań określonych w rozdziale 2 rozporządzenia od 1 października nadal mogą używać posiadane urządzenia bez wymiany ich na nowe.

W związku z licznymi wątpliwościami potwierdziło to Ministerstwo Finansów w broszurze informacyjnej pt. "Najważniejsze zmiany w zakresie kas rejestrujących od 1 kwietnia 2013 r. wynikające z rozporządzenia z dnia 14 marca 2013 r." (dostępna na stronie internetowej www.finanse.mf.gov.pl), która wyjaśnia, że: "(…) Przez pół roku od dnia wejścia w życie rozporządzenia, tj. do dnia 30 września 2013 r. podatnicy mogą prowadzić ewidencję oraz zapewnić spełnienie warunków używania kas zgodnie z dotychczasowymi przepisami. Oznacza to, że np. podatnicy będą mieli obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji zgodnie z wymogami rozporządzenia dopiero od 1 października 2013 r. Od tej bowiem daty podatnicy są ostatecznie obowiązani prowadzić ewidencję oraz zapewnić spełnienie warunków używania kas zgodnie z rozporządzeniem, z uwzględnieniem modyfikacji wynikających z (…) § 35 i § 36 rozporządzenia. (…)"

 

 

Tomasz Jankowski   

Dyrektor Biura Rachunkowości Zewnętrznej   

Accedit Sp. z o.o.

Zapraszamy do kontaktu:

(56) 669 42 30accedit@accedit.pl
ACCEDIT Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000344987, REGON 340681608, NIP 9562263577, kapitał zakładowy 1 000 000 zł wpłacony w całości.