Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Naszym Klientom oferujemy obsługę księgową zarówno w zakresie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów jak i księgi rachunkowej,  w szczególności:

- ewidencjonowanie operacji gospodarczych,

- przygotowywanie miesięcznych rozliczeń podatkowych,

- przygotowywanie deklaracji  VAT,

- sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,

- prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,

- okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych,

- sporządzanie rocznych Sprawozdań Finansowych i rozliczeń CIT,

- reprezentowanie podatnika przed Urzędami Skarbowymi i organami kontroli skarbowej,

- obsługa audytu ksiąg rachunkowych.

Zapraszamy do kontaktu:

(56) 669 42 30accedit@accedit.pl
ACCEDIT Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000344987, REGON 340681608, NIP 9562263577, kapitał zakładowy 1 000 000 zł wpłacony w całości.